09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

اعضای هیأت مدیره انجمن ترویج علم ایران

سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی

رئیس انجمن

سرکار خانم دکتر الهه حجازی

نایب رئیس انجمن

جناب آقای دکتر مهدی زارع

خزانه دار انجمن

سرکار خانم بهاره صفوی

دبیر انجمن

جناب آقای دکتر منصور وصالی

عضو هیئت مدیره انجمن

سرکار خانم دکتر فرشته تقوی

بازرس اصلی انجمن

جناب آقای دکتر حسن امیری آرا

بازرس علی البدل انجمن

جناب آقای دکتر سیامک خادمی

بازرس علی البدل انجمن

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10