اسامی اعضای هیأت مدیره انجمن ترویج علم ایران

سال ۱۴۰۰ -۱۳۹۷

۱- سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی (رئیس انجمن)

۲- سرکار خانم دکتر الهه حجازی (نایب رئیس انجمن)

۳- جناب آقای دکتر مهدی زارع (خزانه دار انجمن)

۴- سرکار خانم بهاره صفوی (دبیر انجمن)

۵- جناب آقای دکتر منصور وصالی (عضو هیئت مدیره انجمن)

۶- سرکار خانم دکتر فرشته تقوی (بازرس اصلی انجمن)

۷- جناب آقای دکتر حسن امیری آرا (بازرس علی البدل انجمن)

۸- جناب آقای دکتر سیامک خادمی (عضو علی البدل انجمن)

۹- جناب آقای دکتر  کیوان الستی (عضو علی البدل انجمن)