09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

انجمن ترویج علم ایران به همت و همراهی اعضا و حامیان خود فعالیت خود را ادامه می دهد.

حمایت مالی از انجمن به پیشبرد برنامه ها و اهداف انجمن کمک فراوانی می کند. در صورت تمایل می توانید از انجمن ترویج علم ایران حمایت مالی کنید.

راه های حمایت از انجمن

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10