09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

شناسایی مروجان علم

یکی از اهداف انجمن ترویج علم ایران، شناسایی مروجان علم و معرفی و قدردانی از آنان است. چنانچه شما یک مروج علم می شناسید می توانید به ما معرفی کنید. پیشاپیش از همراهی شما متشکریم.

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10