09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

25 تیر 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

نشست‌های یکشنبه‌های ترویجی

موضوع:ترویج علم، فناوری و نوآوری: نگاهی به تعاریف، رویکردها  و اهداف باحضور: آقای دکتر حسین شیخ رضایی خانم دکتر اکرم قدیمی زمان:یکشنبه 29تیر 1399ساعت 19

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10