09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

20 خرداد 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

هشتاد و نهمین نشست ترویجی

هشتاد و نهمین نشست یکشنبه های ترویجی، 23 خرداد1400 از ساعت 19 الی 20 بهوقت تهران با حضور: سرکار خانم دکتر منیر همایونی،مدیر کانون توسعه

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10