بایگانی نویسنده: مدیر سایت

سمینار بین المللی ارتباطات صلح و گردشگری شهری

گروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار می کنند: سمینار بین المللی ارتباطات صلح و گردشگری شهری زمان برگزاری:…