بایگانی نویسنده: مدیر سایت

نشست‌های یکشنبه‌های ترویجی

موضوع:ترویج علم، فناوری و نوآوری: نگاهی به تعاریف، رویکردها  و اهداف باحضور: آقای دکتر حسین شیخ رضایی خانم دکتر اکرم قدیمی زمان:یکشنبه ۲۹تیر ۱۳۹۹ساعت ۱۹ پخش زنده از طریق صفحه…