بایگانی نویسنده: مدیر سایت

نشست‌های یکشنبه‌های ترویجی (۶۶)

موضوع: معرفی فعالیتهای ترویجی انجمن احتراق ایران با حضور خانم مهندس سهیلا خدشنویسان، مدیر مرکز آزمون و تحقیقات سیستمهای گرمایشی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و دبیر کمیته ارتباط…