بایگانی نویسنده: مدیر سایت

برنامه هفته ترویج علم ( ۱۹ تا ۲۳ آبان ماه۱۳۹۸)

محل برگزاری ساعت سخنرانان عنوان نشست عنوان روز زمان سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۹-۱۲ صبح دکتر منصور غلامی دکتر وحید احمدی دکتر محمد جلالی خانم…

نمایشگاه هفته ترویج علم ۱۳۹۸

ساده‌سازی مفاهیم علمی و جاری‌سازی رویکرد و تفکر آن در ابعاد تخصصی، عمومی،حرفه‌ای و فردی دغدغه مشترک بسیاری از سازمان‌های علمی، مراکز فعال آموزشی و انسان‌های فهیم و صاحب اندیشه…