بایگانی نویسنده: مدیر سایت

هشتمین پیش نشست همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی(تدا)

هشتمین پیش نشست همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری کرسی یونسکو در ترویج علم و انجمن ترویج علم ایران موضوع: تبادل تجارب…