09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

رویداد ها و نشست های علمی

یکی از فعالیت های انجمن ترویج علم ایران، برگزاری رویداد ها و نشست های علمی می باشد. در این بخش می توانید با جدید تری نشست های انجمن آشنا شوید.

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10