خبرهایویژه

نقش رسانه در ترویج علم با رویکرد شناخت ایران زمین

گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور زمان: چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۴ الی ۱۶ مکان: سالن جلسات مرکز…

آخریناطلاعیه