خبرهایویژه

مهلت ارسال مدارک جایزه ترویج علم ۱۳۹۹ تمدید شد.

زمان  برگزاری:آبان ماه ۱۳۹۹ مهلت ارسال مدارک:۱۵ مهر ۱۳۹۹ نشانی : تهران، خیـابان کریم‌خـان زنـد، نبش خیابـان عضدی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی،…

آخریناطلاعیه