09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

شرایط پذیرش مقالات در نشریه ترویج علم ایران

راهنمای تدوین وشرایط پذیرش مقالات در نشریه ترویج علم ایران

فصلنامه ترویج علم مجله ای علمی – ترویجی است که از طرف انجمن ترویج علم ایران با هدف گسترش پژوهش ومطالعات در حوزه های علم وفناوری منتشر می شود . مقالات ارسالی پس از داوری تخصصی  و با تایید هیئت تحریریه مجله به چاپ می رسند. از کلیه اساتید و صاحبنظران تقا ضا می شود در تدوین مقالات ارسالی برای این فصلنامه  به نکات زیر توجه کنند :

1- مقالات در چارچوب نرم  افزار word وحداکثر در 10 هزار کلمه تهیه شود قلم نازنین 14و به صورت پیوست از طریق  3نسخه پرینت از مقاله به همراه cd به آدرس تهران – خیابان کریم خان زند –  نبش آبان شمالی – ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی – طبقه دوم – اتاق  222ارسال شود .

2-  مقالات ارسالی نباید قبلا ٌبه چاپ رسیده باشند ویا همزمان برای بررسی به مجلات دیگری ارسا ل شده باشند (در غیر این صورت پیگیری آن متوقف می شود).

3-   در انتخاب عنوان از حداقل کلمات استفاده واز کاربرد اصطلاحات مانند بررسی ،توضیح ،تبیین و……اجتناب شود .

4-  مقاله های ارسالی باید شامل بخش های زیر یاشد:

1-4 صفحه جلد مقاله شامل عنوان کامل مقاله ، نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت ستاره مشخص شود )رتبه علمی ونام دانشگاه موسسه و یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان ، نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات شامل نشانی پستی ،شماره تلفن ،نمابر و پست الکترونیکی کاری ؛

2-4 چکیده به دو زبان فارسی وانگلیسی در صفحه مجزا در 100الی 150 کلمه شامل هدف مقاله روش تحقیق (در صورت استفاده از روشهای کمی ،ذکر حجم نمونه و ابزار ضروری است )،طرح بحث ، نتیجه وکلید واژه ها (که باید حداکثر شامل 7 مفهوم اصلی پژوهش باشد.) ؛

3-4 متن مقاله شامل مقدمه ای همراه با طرح مساله واهمیت آن ،اهداف،پرسش یا پرسش ها و فرضیه یا ادعای اصلی مقاله ،روش تحقیق ،یافته های پژوهش ،نتیجه گیری و فهرست منابع که باید در چارچوپ استاندار های تحقیقات علمی باشد.

5-  نقل قول مستقیم از منابع باید مشخص شود .برای عبارات وجملات کوتاه داخل گیومه وبرای نقل قول های بیشتر از سه سطر نقل قول به شکل پارگراف مستقل با حاشیه پهن تر از سمت راست وبدون استفاده از گیومه مشخص شود وبلافاصله بعداز آن به منبع مربوط ارجاع داده می شود .

6 -در مورد ارجاعات توجه به نکات ذیل ضروریست :

1- 6  شکل ارجا عات در این مجله درون متنی و به این ترتیب است:

برای منابع فارسی وعربی (نام خانوادگی مولف ، سال : شماره صفحه ) مثال (کتابی،1377؛45)؛

برای منابع لاتین (نام خانوادگی مولف ، سال : شماره صفحه ) مثال (Smith,2002:10)

2- 6  در صورت فقدان اطلاعات درمورد تاریخ نشر به جای تاریخ از بی تا استفاد شود.

3- 6  درصورتی که ارجاعات در پایان جمله یا عبارت باشند ،نقطه و(ویرگول) بعد از آنها می آید (جز در مورد پارگراف های نقل قولی)

4- 6 در صورتی که نویسندگان منبع ارجاعی سه نفر یا کمتر باشند ،اسامی همه در متن می آید اما در صورتی که بیش از سه نفر باشند ، فقط نام اول ذکر شود وبه جای نام سایر افراد ،عبارات وهمکاران آورده می شود وبرای منابع لاتین هم به همین صورت (با ذکر et al) است.

5-  6 در صورت استفاده از منابع اینترنتی در داخل متن ، برای منابع با نویسنده مشخص وسال انتشار به شیوه سایر منابع دیگر عمل شود وبرای منابع دیگر عنوان سایت و تاریخ قید می شود در تنظیم این منابع به زبان متن مورد استفاده توجه شود.

6- 6 در رو ش ارجاع این مجله از کلماتی مانند همان ،پیشین ،ldem، Loc ،cit،Op ،cit،Ibid  ومانند اینها استفاده نشود.

7-   درپایان مقاله فهرست منابع فارسی ولاتین به تفکیک وبر اساس حروف الفبا ذکر شود .نگارش به این شکل است:

کتاب: نام خانوادگی، نام( سال ) عنوان کتاب(ایتا لیک باشد). محل نشر: ناشر.

مقاله مجله :نام خانوادگی ، نام (سال) «عنوان مقاله» ، نام نشریه (ایتالیک باشد) .سال ،دوره ،شماره: صفحات مقاله.

مقاله از کتاب : نام خانوادگی  ، نام (سال)«عنوان مقاله» ، در عنوان کتاب (ایتالیک باشد).ویراستار، نام و نام خانوادگی . محل نشر :ناشر : صفحات.

پایان نامه : نام خانوادگی ، نام (سال دفاع) عنوان (ایتالیک باشد). پایان نامه در مقطع .محل دانشگاه :دانشکده ، نام دانشگاه.

منابع online: نام خا نوادگی ،نام (سال )«عنوان مقاله» ،عنوان سایت (ایتالیک باشد) ،آدرس پیوند مربوطه ،تاریخ دسترسی.

درصورتیکه نویسندگان چند نفر باشند ، نام نویسنده اول به این شکل: نام خانوادگی ، نام وبقیه نویشندگان به این شکل : نام نام خانوادگی آورده می شود .

درصورت فقدان اطلاعات کتابنامه ای ،در مورد تاریخ نشر به جای تاریخ از بی تا ،در موردمحل نشر از بی جا و در مورد ناشر ازبی نا استفاده می شود.

8- از پاورقی برای توضیحات اضافه یا معادل لاتین استفاده شود.

9-  تعداد جداول و نمودار ها بیش از 8 عدد نباشد.

10- فصلنامه از پذیرش مقالاتی که از نظر شکلی و ساختاری با دستورالعمل این مجله همخوانی نداشته با شد معذور است.

11-    فصلنامه در ویرایش مقالات ،بدون تغییر محتوا آزاد است.

آخرین خبرها
جدیدترین رویدادها

جایزه انجمن ترویج علم ایران

حمایت مالی از انجمن ترویج علم

علمی شو، نشست و گردهمایی های ترویج علم

عضویت در انجمن ترویج علم ایران

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10