نشست علمی تاریخ علم در موزه ملک آبان ۱۳۹۱

برنامه نشست در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۹۱ به شرح ذیل است :

آقای دکتر حسین معصومی همدانی– موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و پژوهشکده تاریخ علم

تاریخ علم و ترویج علم

خانم دکتر زهرا گویا دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ علم و آموزش ریاضیات

آقای دکتر سید جمال­ موسویدانشگاه تهران – پژوهشکده تاریخ علم

گزارشی از ادبیات طب اسلامی تا قرن چهارم با تکیه بر الفهرست ابن ندیم

آقای دکتر حمید رضا گیاهی  بنیاد دایرﺓ المعارف اسلامی و پژوهشکده تاریخ علم

تاثیر تاریخ علم بر پیشرفت علوم جدید

 

مکان : کتابخانه و موزه ملک

آدرس : خیابان امام خمینی (ره) سردر باغ ملی ، خیابان ملل متحد

زمان : یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۱ ساعت : ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

مقدم کلیه دوستداران علم، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران را گرامی می داریم.