09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

24 آذر 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

اولیـن کنفـرانس علـمی شـاخص ها، ظـرفیـت تـولیـد و صـادرات گـل و گیاهـان زینتـی در استـان های مازنـدران، گیـلان و گلستـان

محورهای همایش نقش و جایگاه توسعه فعالیت های تولید و صادرات گل و گیاه در اشتغال و توسعه پایدار در بخش گل و گیاهان زینتی

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10