09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

آوریل 26, 2016 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

نشست علمی تغییرات اقلیم

تغییـر اقلیـم در ایـران خانم دکتر مهری اکبری ( استادیار اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی)   چهـارچوب سـازمـان ملـل متـحد بـرای تغییـر اقلیـم UNFC آقای دکتر

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10