09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

آگوست 28, 2017 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

طبیعت‌گـردی (3)

بـازدید علـمی با هـدف “ بـررسی وضعیـت زمیـن شنـاختی،مخـاطرات و زیـست محیـطی ” رودبار، منجیل، رستم آباد “ منطقه زلزله زده، زمین لرزه 31 خرداد

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10