09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

سپتامبر 18, 2017 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

کارگاه علم و واژگان علمی

از مجموعـه کـارگـاه‌هـای آمـوزش علـوم مـدرس: دکتـر منصـور وصـالی زمان: 19 مهرماه 1396(ساعت 15 تا )17 مکان: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مخـاطبین کـارگاه‌: معلـمان

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10