09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

6 شهریور 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

پیام تسلیت

جناب آقای دکتر مهدی زارع استادمحترم پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو هیئت مدیره انجمن ترویج علم ایران هیئت مدیره انجمن

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10