09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

18 تیر 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

علم و واژگان علمی

انجمن ترویج علم ایران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می کند کارگاه علم و واژگان علمی از مجموعه کارگاه های آموزش علوم

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10