09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 20, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی شنبه 1 آذر

سازگاری با تغییر اقلیم با حضور: دکتر اویس ترابی؛ هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران و دکتر مهدی زارع؛ دبیر

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10