09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

4 آذر 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

جشنواره زنگ هشدار کرونا

👩🏼‍🔬🧑🏼‍🔬👨🏼‍🔬 کانون پرتاب با همکاری اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و حمایت انجمن ترویج علم ایران برگزار می کند: 🛎️🛎️جشنواره مجازی

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10