09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

نوامبر 24, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی چهارشنبه 5 آذر

اولویت های تحقیقاتی مورد نیاز جامعه در حوزه سلامت چیست؟ با حضور دکتر محسن امین؛ عضو هیئت علمی گروه کنترل دارو و غذای دانشکده داروسازی

ادامه مطلب

جشنواره زنگ هشدار کرونا

👩🏼‍🔬🧑🏼‍🔬👨🏼‍🔬 کانون پرتاب با همکاری اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و حمایت انجمن ترویج علم ایران برگزار می کند: 🛎️🛎️جشنواره مجازی

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10