09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

14 آذر 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی یکشنبه 16 آذر

فعالیت های ترویجی انجمن دیرینه شناسی با حضور: دکتر احمد رئوفیان؛ سرپرست دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور نیشابور و خانم مریم فیروزی؛ دبیر نشست نشستهای آنلاین

ادامه مطلب

نشست ترویجی شنبه 15 آذر

خطر اقلیم بر کیفیت زندگی انسانها با حضور: مهندس محمد درویش؛ کارشناس ارشد محیط زیست، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور،

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10