09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

دسامبر 9, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست ترویجی یکشنبه 23 آذر

در مسیر دشوار صلح؛ با انجمن علمی مطالعات صلح ایران با حضور: دکتر مجتبی مقصودی؛ رئیس هیئت مدیره انجمن مطالعات صلح ایران و خانم مریم

ادامه مطلب

نشست ترویجی شنبه 22 آذر

جایگاه ژئومورفولوژی در حل مسائل و مشکلات کشور با حضور: دکتر منیژه قهرودی؛ استاد و معاون آموزشی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، عضو کمیته

ادامه مطلب

نشست ترویجی جمعه 21 آذر

تماشای سه پرده (مرجع، نشر و کتابخانه) از دیدگاه مورخ علم با حضور: دکتر محمد جوهرچی؛ مشاور معاون علمی بنیاد دایرةلمعارف اسلامی، مدیرکل پیشین دفتر

ادامه مطلب

نشست ترویجی پنجشنبه 20 آذر

تحول حوزه ارتباطات علم در ایران و جهان با حضور: دکتر زرین زردار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر اجرایی کرسی ارتباطات علم

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10