09303431087

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آوریل 3, 2021 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

هشتادمین نشست ترویجی

موضوع: آموزش عالی در قرن 21؛ قسمت دوم: یادگیری تحول آفرین با حضور: دکتر مجتبی عماری، دانشیار توسعه آکادمیک دانشگاه کاونتری و خانم دکتر اکرم

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10