09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

21 اردیبهشت 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

هشتاد و ششمین نشست ترویجی

هشتاد وششمین نشست یکشنبه های ترویجی، 26 اردیبهشت از ساعت 19 الی 20 به وقت تهران با حضور: سركار خانم شهرزاد میرسلطانی ،مدرس نجوم کودکان

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10