09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

20 مهر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ششمین نشست ترویجی جمعه با علم

ششمین نشست ترویجی جمعه با علمبا حضور جناب آقای دکتر مصطفی امینی و میزبانی سرکار خانم دکتر مهرناز خراسانچیموضوع: سلسله گفتگوهاي مديريت تغييرنشست چهارم :

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10