09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

فوریه 17, 2024 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

رویداد رشدیه

رویداد رشدیه  آگاهی، رشد، شکوفایی از حیات چه می‌دانیم؟  مهمان: دکتر مهدی صادقی رئیس پژوهشکده علوم زیستی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی   زمان: هشتم اسفند

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10