09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

حسن نمکدوست تهرانی

  • فعالیت در عرصه نظری و عملی روزنامه‌نگاری علم در جهت رشد آگاهی علمی جامعه
  • پژوهشگر برگزیده فرهنگی سال کشور در رشته ارتباطات در سال 1378
  • پایه گذار وب سایت «مدرسه همشهری»
  • مدیر مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری تا پایان سال 1399
  • سردبیر ماهنامه «پیام امروز» و ماهنامه علمی «دانشگر»
  • سردبیر خبرگزاری میراث فرهنگی و سردبیر خبرنامه تحقیقات و فناوری
  • عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی و عضو هیئت مدیره انجمن ترویج علم ایران و رئیس هیئت مدیره انجمن سراسری روزنامه نگاران

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10