09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

مهندس جعفر علیزاده

به مناسبت تأسیس موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا در همدان و کمک به تأسیس هشت موزه دیگر در کشور

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10