09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

1382

سهیلا فرخی

دبیر آموزش و پرورش و پژوهشگر به خاطر فعالیت برای شوق انگیز کردن امر آموزش و تأسیس موزه علوم زیستی در بناب

ادامه مطلب

میرزا جلیلی

به خاطر کوشش برای شوق انگیز کردن امر آموزش،ایجاد تحول در برنامه ریزی و تألیف کتاب های ریاضی

ادامه مطلب

محمدحسن خوشنویس

به خاطر کوشش برای تشکیل و توسعه دفتر پژوهشهای فرهنگی ،برنامه ریزی،انتشار آثار ارزشمند برای اشاعه علم و آشنا کردن نسل جوان با ایران

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10