برگزاری مراسم نکوداشت صدمین شماره مجله رشد آموزش فیزیک

سید جعفر مهرداد واصغر لطفی واسفندیار معتمدی ودکترحجت الحق حسینی ودکتر منیژه رهبر از سخنرانان بخش تخصصی بودند .از زنده یاد اصغر نوروزیان در این مراسم به نکویی یاد شد . به مناسبت هفته ترویج علم در ایران وهمزمانی با این مراسم نکوداشت، رییس انجمن ترویج علم دکتراکرم قدیمی نیز در این مراسم حضور داشت .

به این امید که با پربارتر شدن این مجله با همیاری معلمان ومدرسان فیزیک شاهد تاثیر روز افزون آن در عرصه ی آموزش فیزیک کشور باشیم .