نشان سازمانها و نهادهای مشارکت کننده در هفته ترویج علم ایران در سال ۱۳۹۲

 

سازمانهای حامی هفته علم                         انجمن های حامی هفته علم

                                                                

                                                     

                                                                  

                                                                   

                                                                   

                                                                      

                                                                       

                                           

                                                                                        

 

 

                                                       
                                                                                                 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                     

                                                                        

 

                                                                                

 

                                                                                 

 

                                                                                

                                                                               

 

                                                                             

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.