عکس افتتاح نمایشگاه هفته جهانی علم در خدمت صلح و توسعه و چادر صلح