09122187030

فقط پیامک ارسال کنید.

1 اردیبهشت 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار

هشتاد و سومین نشست ترویجی

موضوع: آیا در سال 1400 همچنان گرفتار تبعات خشکسالی هستیم؟ با حضور: مهندس محمد درویش، رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو و

ادامه مطلب

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10