09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

دکتر سیاوش شهشهانی

به خاطر کوشش برای راه اندازی اولین ارتباط اینترنت در ایران،بسط و توسعه آن در حیطه

 و گسترش آن

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10