آرشیو دسته: اخبار

انتخابات هیأت مدیره انجمن ترویج علم ایران برگزار شد

انتحابات هیات مدیره انجمن ترویج علم ایران در جلسه مجمع عمومی مورخ ۲۱ خردادماه ۸۷ با حضور اکثریت اعضای پیوسته برگزار شد. فهرست منتخبان به ترتیب زیر به استحضار می…