انتخابات هیأت مدیره انجمن ترویج علم ایران برگزار شد

انتحابات هیات مدیره انجمن ترویج علم ایران در جلسه مجمع عمومی مورخ ۲۱ خردادماه ۸۷ با حضور اکثریت اعضای پیوسته برگزار شد. فهرست منتخبان به ترتیب زیر به استحضار می رسد:

آقای رضا روحانی
خانم ام البنین بنی هارونی
آقای مختار مهدی زاده
آقای شهرداد میرزایی
خانم شهناز خانلو
آقای دکتر رضا منصوری
آقای منصور کدیور

بازرس:
آقای احمد منصوری تهرانی مقدم
آقای نصرالله افاضل

بدینوسیله از اعضای هیات مدیره پیشین؛ آقایان دکتر عباس حری، اسفندیار معتمدی و خانم ها دکتر نوش آفرین انصاری و مهندس طاهره رستگار، که مسئولیت هدایت و مدیریت انجمن را برای مدت سه سال عهده دار بودند قدردانی و سپاسگذاری می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.