فراخوان مقاله

دو فصلنامه علمی “تـرویج علم” دارای مجوز ازکمیسیون نشریات وزارت علـوم
تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ISC از کلیه پـژوهشگران
محتـرم دعوت به عمل می‌آورد تـا ضمن رعـایت چارچوب علمی و شیوه‌نـامه
فصلنامه ، مقالات خود را از طریق سایت فصلنامه به نشانی
www.popscijournal.ir ارسال فرمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.