فرم مشارکت انجمنهای علمی و نهاد و سازمانها در برنامه هفته ترویج علم در سال ۱۳۹۲

فرم مشارکت  انجمنهای علمی (دانلود)

  •  نام انجمن:
  •  نام و نام خانوادگی رئیس انجمن:
  • نام و نام خانوادگی نماینده آن انجمن در برنامه هفته علم:
  • تلفن و پست الکترونیکی:

ملاحظات

نحوه مشارکت آن انجمن

عنوان  برنامه

کمک مالی

کمک اجرایی

 

 

 شرکت در نمایشگاه

 

 

روز علم و رسانه

 

 

روز دانشگاه و مردم

 

 

روز علم،صنعت و جامعه

 

 

روز علم و زندگی

 

 

روز تاریخ علم

   

روز ترویج علم

 

 

سایر برنامه ها

فرم مشارکت  سازمان­ها و نهادهای علمی و فرهنگی (دانلود)

  • نام سازمان:    
  • نام و نام خانوادگی رئیس:                                                                                    
  • نام و نام خانوادگی نماینده آن سازمان در برنامه هفته علم:                                  
  • تلفن و پست الکترونیکی:  

ملاحظات

نحوه مشارکت آن سازمان

عنوان  برنامه

کمک اجرایی

کمک مالی

 شرکت در نمایشگاه

روز علم و رسانه

روز دانشگاه و مردم

روز علم،صنعت و جامعه

روز علم و زندگی

روز تاریخ علم

روز ترویج علم

سایر برنامه ها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.