هفته ترویج علم سال ۱۳۹۸

انجمن ترویج علم ایران در نظر دارد با همکاری سازمان­ها و نهادهای علمی وفرهنگی، هفته ترویج علم را همزمان با “روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه” با هدف اشاعه تفکر علمی در جامعه، هماهنگی میان نهادهای مروج علم، آموزش مروجان علم و مرور دستاوردها و تجربیات ترویجی و کاربردی ارزنده افراد حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه برگزار ­کند.

موضوع هفته ترویج علم سال ۹۸ “ترویج علم با رویکرد شناخت ایران زمین: آب و هوا و فرهنگ “ انتخاب شده است تا امکان پیوند ترویج علم با دانش عمومی، بسترسازی زمینه­ های ترویجی برای شناخت ظرفیت­ های اقلیمی و فرهنگی کشور و جلب توجه عموم مردم به شناخت علمی محیط پیرامون خود و ترویج روش­های علمی فراهم شود.

برنامه ­های ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ در ﺳﺎل ۱۳۹۸ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ است:

عنوان تاریخ
روزاول: بزرگداشت روزجهانی علم در خدمت صلح و توسعه با محوریت “علم برای همه” یکشنبه ۱۹ آبانماه ۱۳۹۸
روز دوم: ترویج علم با رویکرد شناخت سرزمین ایران در حوزه اقلیم دوشنبه ۲۰ آبانماه ۱۳۹۸
روز سوم: ترویج علم با رویکرد شناخت سرزمین ایران در حوزه فرهنگ سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
روز چهارم: نقش رسانه در ترویج علم با رویکرد شناخت ایران زمین چهارشنبه ۲۲ آبانماه ۱۳۹۸
روز پنجم: بیستمین دوره جایزه ترویج علم پنجشنبه  23 آبانماه ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.