بایگانی نویسنده: مدیر سایت

تندیس جایزه ترویج علم

فراخوان سیزدهمین جایزه ترویج علم ایران سال ۱۳۹۱

انجمن ترویج علم ایران از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) دعوت می کند که خود یا دیگر نامزدهای موردنظر خویش را از میان آموزشگران، سیاستگذاران، طراحان، برنامهریزان،…