بایگانی نویسنده: مدیر سایت

نشست علمی ” نگاهی به مساله تغییر اقلیم در ایران ، مخاطرات طبیعی وابسته به تغییر اقلیم و کوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل”

انجمن ترویج علم ایران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می کند؛  نشست علمی ” نگاهی به مساله تغییر اقلیم در ایران ، مخاطرات طبیعی وابسته به تغییر…