بایگانی نویسنده: مدیر سایت

نشست علمی تغییر اقلیم و چالش های امروز ایران

روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه  ساعت ۱۳:۳۰ تا۱۵:۳۰ ساعت سخنران عنوان   ۱۳:۵۰-۱۳:۳۰ خانم دکتر مهری اکبری استادیار دانشگاه خوارزمی   گرمایش جهانی و بحران انرژی در ایران   ۱۴:۱۰-۱۳:۵۰…

انجمن ترویج علم ایران: گذشته، حال و آینده ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ الی ۱۹

ساعت سخنران موضوع ۱۶:۱۰- ۱۶:۰۰ تلاوت قرآن و سرود   ۱۶:۱۰-۱۶:۲۵ آقای دکتر مهدی بهزاد اهداف تأسیس انجمن ترویج علم ایران ۱۶:۲۵-۱۶:۴۰ آقای شهرداد میرزایی جایزه ترویج علم و انجمن…